Ανακοίνωση για μετάθεση ημερομηνιών διαγωνιστικής διαδικασίας και παροχή διευκρινίσεων (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 70317), για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002997

Όλη η ανακοίνωση εδώ