ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.)
(Τροποποίηση - Κωδικοποίηση)

 

 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ


Άρθρο 1ο

 

Δημιουργείται ένωση επαγγελματικών Σωματείων των Εργαζομένων των κάθε μορφής, φύσεως και βαθμού Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων με την επωνυμία «Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας» (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), που εδρεύει στην Αθήνα.

 

 ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ - ΜΕΣΑ – ΑΡΧΕΣ


Άρθρο 2ο

 

Σκοπός της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας. που στο εξής θα αναφέρεται με την επωνυμία «ΟΣΕΓΟ» είναι η συνένωση όλων των επαγγελματικών Σωματείων των Εργαζομένων των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 σε ενιαία οργάνωση.

Η ΟΣΕΓΟ θεωρεί ότι η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος είναι βασική προϋπόθεση για την προώθηση και προαγωγή των εργασιακών και οικονομικών συμφερόντων των εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις της Ελλάδας.

 Άρθρο 3ο

 

  Διακήρυξη της Ομοσπονδίας είναι:


                  α) Να μελετήσει από κοινού, να προστατεύσει και να προωθήσει τα γενικά οικονομικά, επιστημονικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, πολιτιστικά ενδιαφέροντα και επαγγελματικά συμφέροντα των Εργαζομένων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδας που ανήκουν στα επαγγελματικά Σωματεία της Ομοσπονδίας, να προασπίσει και να διευρύνει τις ελευθερίες των εργαζομένων γενικά.

              β) Να ενώσει, να συντονίσει τις ενέργειες και να αναπτύξει ενιαία συνδικαλιστική δράση μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, των Εργατικών Νόμων και των διεθνών συμβάσεων εργασίας, όλων των επαγγελματικών Σωματείων που μετέχουν στην Ομοσπονδία.

              γ) Να εκπροσωπήσει από κοινού τους Εργαζομένους των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδας που ανήκουν στο επαγγελματικά Σωματεία της Ομοσπονδίας και να αντιμετωπίσει ενιαία τα προβλήματα του Προσωπικού ενώπιον της Διοίκησης και της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως και κάθε Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής του Κράτους, όπως και στο διεθνή χώρο σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση επαγγελματικών ζητημάτων τους, για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ή για την έκδοση Διαιτητικών αποφάσεων, ακόμα να συμμετέχει σε συσκέψεις και συνέδρια μαζί με άλλες επαγγελματικές Οργανώσεις μέσα και έξω από τη χώρα.

              δ) Να συμμετέχει η ίδια και τα Επαγγελματικά Σωματεία που την αποτελούν με κοινούς εκπροσώπους στα όργανα κρίσης του προσωπικού των Αγροτικών Συν/κών Οργανώσεων κάθε βαθμού και μορφής, στα όργανα διοίκησης αυτών και σε κάθε άλλο συλλογικό όργανο μέσα και έξω από αυτές.

               ε) Να προωθήσει την αλληλεγγύη των μελών της και την πνευματική ανάπτυξη του και να συσφίξει τις σχέσεις μεταξύ τους. Γι' αυτό το σκοπό μπορούν να οργανώνονται διαλέξεις, διάφορες άλλες μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, να δημιουργηθούν γραφεία με εντευκτήρια των μελών και βιβλιοθήκη και να εκδοθεί περιοδικό ή δελτίο ενημέρωσης αυτών.

Επίσης να ιδρυθούν Σχολές ή περιοδικά σεμινάρια επιμόρφωσης των μελών στα οποί θα διδάσκονται από ειδικούς επιστήμονες μαθήματα τεχνικά, συνδικαλιστικά, γενική μόρφωσης και ξένες γλώσσες.

             ζ) Να συνεργαστεί με άλλα επαγγελματικά Σωματεία ή Ενώσεις τέτοιων Σωματείων για την από κοινού μελέτη, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των εργαζομένων γενικά και του ελεύθερου συνδικαλισμού.

Επίσης να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε διεθνείς εργασίες, επαγγελματικέ οργανώσεις, συνέδρια και γενικά κινήσεις και εκδηλώσεις.