ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Αριθμ. 52800(1)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.


ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Της παραγρ. 2 του άρθρου 1)8 του ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ 61 Α’), Όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγρ. 17 του άρθρου 18 του ν 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α') και της παραγρ. 19 του ίδιου ως άνω άρθρου 18 του ν. 3147/2003.
β) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').
2. Την υπ' αριθμ. Υ2132/11.10. 2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (ΦΕΚ 1533 Β).
3. Την υπ' αριθμ. 80030/19.4.2006 απόφ. του Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας» (ΦΕΚ 501 Β72006).
4. Την από 2.7.2004 γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. καθώς και το 798/7.7.2006 έγγραφο της.
5. Τις υπ ' αριθμ.75/12.7.2004 και 90/4.7.2006 γνώμες της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο..
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την έκδοση Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και της Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ., που έχει ως εξής: