ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.)
(Τροποποίηση - Κωδικοποίηση)

 

 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ


Άρθρο 1ο

 

Δημιουργείται ένωση επαγγελματικών Σωματείων των Εργαζομένων των κάθε μορφής, φύσεως και βαθμού Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων με την επωνυμία «Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας» (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), που εδρεύει στην Αθήνα.

 

 ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ - ΜΕΣΑ – ΑΡΧΕΣ


Άρθρο 2ο

 

Σκοπός της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας. που στο εξής θα αναφέρεται με την επωνυμία «ΟΣΕΓΟ» είναι η συνένωση όλων των επαγγελματικών Σωματείων των Εργαζομένων των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 σε ενιαία οργάνωση.

Η ΟΣΕΓΟ θεωρεί ότι η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος είναι βασική προϋπόθεση για την προώθηση και προαγωγή των εργασιακών και οικονομικών συμφερόντων των εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις της Ελλάδας.

 Άρθρο 3ο

 

  Διακήρυξη της Ομοσπονδίας είναι:


                  α) Να μελετήσει από κοινού, να προστατεύσει και να προωθήσει τα γενικά οικονομικά, επιστημονικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, πολιτιστικά ενδιαφέροντα και επαγγελματικά συμφέροντα των Εργαζομένων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδας που ανήκουν στα επαγγελματικά Σωματεία της Ομοσπονδίας, να προασπίσει και να διευρύνει τις ελευθερίες των εργαζομένων γενικά.

              β) Να ενώσει, να συντονίσει τις ενέργειες και να αναπτύξει ενιαία συνδικαλιστική δράση μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, των Εργατικών Νόμων και των διεθνών συμβάσεων εργασίας, όλων των επαγγελματικών Σωματείων που μετέχουν στην Ομοσπονδία.

              γ) Να εκπροσωπήσει από κοινού τους Εργαζομένους των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδας που ανήκουν στο επαγγελματικά Σωματεία της Ομοσπονδίας και να αντιμετωπίσει ενιαία τα προβλήματα του Προσωπικού ενώπιον της Διοίκησης και της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως και κάθε Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής του Κράτους, όπως και στο διεθνή χώρο σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση επαγγελματικών ζητημάτων τους, για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ή για την έκδοση Διαιτητικών αποφάσεων, ακόμα να συμμετέχει σε συσκέψεις και συνέδρια μαζί με άλλες επαγγελματικές Οργανώσεις μέσα και έξω από τη χώρα.

              δ) Να συμμετέχει η ίδια και τα Επαγγελματικά Σωματεία που την αποτελούν με κοινούς εκπροσώπους στα όργανα κρίσης του προσωπικού των Αγροτικών Συν/κών Οργανώσεων κάθε βαθμού και μορφής, στα όργανα διοίκησης αυτών και σε κάθε άλλο συλλογικό όργανο μέσα και έξω από αυτές.

               ε) Να προωθήσει την αλληλεγγύη των μελών της και την πνευματική ανάπτυξη του και να συσφίξει τις σχέσεις μεταξύ τους. Γι' αυτό το σκοπό μπορούν να οργανώνονται διαλέξεις, διάφορες άλλες μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, να δημιουργηθούν γραφεία με εντευκτήρια των μελών και βιβλιοθήκη και να εκδοθεί περιοδικό ή δελτίο ενημέρωσης αυτών.

Επίσης να ιδρυθούν Σχολές ή περιοδικά σεμινάρια επιμόρφωσης των μελών στα οποί θα διδάσκονται από ειδικούς επιστήμονες μαθήματα τεχνικά, συνδικαλιστικά, γενική μόρφωσης και ξένες γλώσσες.

             ζ) Να συνεργαστεί με άλλα επαγγελματικά Σωματεία ή Ενώσεις τέτοιων Σωματείων για την από κοινού μελέτη, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των εργαζομένων γενικά και του ελεύθερου συνδικαλισμού.

Επίσης να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε διεθνείς εργασίες, επαγγελματικέ οργανώσεις, συνέδρια και γενικά κινήσεις και εκδηλώσεις.

 Άρθρο 4ο

 

Μέσα για την υλοποίηση των παραπάνω επιδιώξεων της Ομοσπονδίας είναι κάθε ενέργεια που θα αποφασίζεται από τα όργανα της. Ενδεικτικά αναφέρονται: α) Η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, β) Όλες οι συνδικαλιστικές μορφές αγώνων, γ) Η ίδρυση συνεταιρισμών και ταμείων πρόνοιας και αλληλοβοήθειας για τα μέλη. δ) Η οργάνωση διαλέξεων, φροντιστηριακών μαθημάτων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, πολιτιστικών κ.α. ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, ε) Η έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών και εφημερίδων, στ) Η συνεργασία με άλλες Ελληνικές ή διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις και ειδικότερα των εργαζομένων σε Αγροτικές Συν/κες Οργανώσεις.

 

 ΜΕΛΗ - ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ


Άρθρο 5ο

 

            Μέλη της ΟΣΕΓΟ μπορούν να γίνουν όλα τα Επαγγελματικά Σωματεία των εργαζομένων μόνιμων ή μη, όλων των Αγροτικών Οργανώσεων της χώρας, κάθε βαθμού και μορφής, των Κοινοπραξιών αυτών, των Συν/κών Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Κοινοπραξιών του Ν. 3874/58 και 479/44 ή άλλων μορφών Οργανώσεων που συμμετέχουν οι Αγροτικές Συν/κες Οργανώσεις και Εταιρείες ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής σε αυτές, των Αγροτοβιομηχανικών Συνεταιρισμών, των Συν/κών Οργανισμών, των Κεντρικών Κλαδικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, και γενικά όλων των κατηγοριών των Γεωργικών Οργανώσεων της χώρας που υπάρχουν ή θα γίνουν στο μέλλον, που αποδέχονται τις αρχές της και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό της.

 

Άρθρο 6ο

 

Για να εγγραφεί ένα Σωματείο σαν μέλος της Ομοσπονδίας πρέπει να υποβάλει προηγουμένως αίτηση που να υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους του και να συνοδεύεται από έγκυρο αντίγραφο του «εν ισχύ» καταστατικού του, από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του για την εγγραφή του και για την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, από αντίγραφο του Μητρώου των γραμμένων και ταμειακά εντάξει μελών του, του οποίου την ακρίβεια να βεβαιώνουν οι νόμιμοι εκπρόσωποί του και από κατάσταση των μελών της Διοίκησης του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μετά την υποβολή της αίτησης, αποφασίζει αιτιολογημένα την αποδοχή ή την απόρριψη της, στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, το Σωματείο εντάσσεται στα μέλη της Ομοσπονδίας. Κατά της απόφασης αποδοχής νέου μέλους μπορεί κάθε Σωματείο-μέλος να προσφύγει στο Γενικό Συνέδριο, όπου αφού ακουστούν και οι απόψεις του νέου μέλους, γίνεται ψηφοφορία για την έγκριση ή μη της αίτησης. Της ψηφοφορίας αυτής απέχουν υποχρεωτικά οι σύνεδροι του νέου μέλους. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας απορρίψει την αίτηση εγγραφής, το Σωματείο μπορεί να προσφύγει στο Γενικό Συνέδριο που αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων, το οποίο μπορεί να επικυρώσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή να εγγράψει το Σωματείο. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης νέων μελών μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 30 (τριάντα) μέρες απ' την κοινοποίηση των αποφάσεων.

Η συζήτηση των προσφυγών πραγματοποιείται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Γενικού Συνεδρίου.

 

 

 

Άρθρο 7ο

 

Η αποχώρηση κάθε σωματείου - μέλους από τη δύναμη της ΟΣΕΓΟ είναι ελεύθερη και αποφασίζεται από τη Συνέλευση των μελών του με τον τρόπο που αποφασίζεται και η προσχώρηση. Στη συνέχεια, η απόφαση γνωστοποιείται στη Διοίκηση της ΟΣΕΓΟ με έγγραφη δήλωση που συνοδεύεται από αντίγραφο των πρακτικών της Συνέλευσης, δύο [2) τουλάχιστον μήνες πριν λήξει το έτος και ισχύει για το τέλος αυτού.

Η Διοίκηση της ΟΣΕΓΟ υποχρεώνεται μόλις λάβει τα παραπάνω έγγραφα, να προβεί στη διαγραφή του Σωματείου από τα μητρώα.

Η αποχώρηση θεωρείται ότι γίνεται στο τέλος του έτους της υποβολής της δήλωσης.

Μέχρι τη χρονολογία αυτή το σωματείο που πρόκειται να αποχωρήσει εξακολουθεί να είναι μέλος και έχει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπόλοιπων μελών.

Οι αντιπρόσωποι του σωματείου που αποχωρεί, δεν μπορούν να είναι μέλη σε κανένα συλλογικό όργανο της ΟΣΕΓΟ, μετά την υποβολή της δήλωσης για αποχώρηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕΓΟ μπορεί να προσβάλλει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, αν η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του σωματείου-μέλους αυτής.

 

Άρθρο 8ο

 

1.Τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών της Ομοσπονδίας και των μελών των Διοικητικών Οργάνων της ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο επεμβαίνοντας είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας.

2.Πειθαρχικά παραπτώματα είναι: α) κάθε παραβίαση του Καταστατικού των σκοπών και των διακηρύξεων της Ομοσπονδίας, των Συλλογικών Συμβάσεων που συνήψε η Ομοσπονδία και των αποφάσεων του Γενικού Συνεδρίου και του Διοικητικού Συμβουλίου Γης και β) η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς την Ομοσπονδία.

3.Πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο, γ) διαγραφή.

Προκειμένου για μέλη Διοικητικών Οργάνων της Ομοσπονδίας, η προσωρινή αποβολή συνοδεύεται και από έκπτωση από τη θέση την οποία κατέχουν για όσο χρόνο διαρκεί η πειθαρχική ποινή.

4.Προκειμένου να εκτιμηθούν τα παραπτώματα της παρ. 2 εξετάζονται σαν πράξεις που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και των φυσικών και νομικών μελών της. Πράξεις οι οποίες συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα αλλά δεν έγιναν από δόλο ή βαρειά αμέλεια δεν δύνανται να επισύρουν την ποινή της διαγραφής.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνοντας ότι κάποια πράξη συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα καλεί το σωματείο-μέλος σε γραπτή απολογία. Η απολογία πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 30 μέρες από την επίδοση της κλήσης. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί εφόσον το ζητήσει το μέλος μέχρι χρονικό διάστημα το πολύ τριών (3) μηνών. Απολογία του υποβλήθηκε εκπρόθεσμα αλλά πριν από τη συζήτηση και έκδοση απόφασης του διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕΓΟ, λαμβάνεται υπόψη.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται απ' την παράγραφο 3 με αιτιολογημένη απόφαση του. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται σε έφεση στο πρώτο Γενικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας που αποφασίζει οριστικά.

7.Οι ποινές επιβάλλονται ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος που διαπράχτηκε. Η υποτροπή και η απεργοσπασία αποτελούν ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση. Καμία ποινή δεν μπορεί να επιβληθεί αν προηγούμενα το μέλος δεν κληθεί σε απολογία.

8.Το σωματείο που διαγράφεται για οικονομικούς λόγους, μπορεί να επαναγραφεί αφού προηγούμενα καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ


Άρθρο 9ο

 

Τα Σωματεία που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία σαν μέλη της διατηρούν την οικονομική και διοικητική αυτονομία τους. Επίσης μπορούν να ενεργούν σαν εκπροσωπευτικές οργανώσεις του κλάδου στον οποίο υπάγονται τα μέλη τους για να προστατεύσουν τα ειδικά κλαδικά συμφέροντα τους. Υποχρεώνονται όμως να αποφεύγουν κάθε ενέργεια και εκδήλωση που θα μπορούσε να βλάψει τα γενικά συμφέροντα του προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, το οποίο εκπροσωπεί η Ομοσπονδία, ή θα συγκρούεται με τη τακτική που ακολουθεί η Ομοσπονδία, ή με τις αποφάσεις των οργάνων της.

 

Άρθρο 10ο

 

Σε περίπτωση που θα συγκρουσθούν τα συμφέροντα των μελών δύο ή περισσότερο Σωματείων, απ' αυτά που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, ή σε περίπτωση που θα διαφωνήσουν μεταξύ τους για την τακτική που ακολουθείται, τις επιβαλλόμενες ενέργείες και τις προτεινόμενες λύσεις όσον αφορά τα ειδικότερα θέματα του προσωπικού που εκπροσωπεί κάθε ένα τους, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕΓΟ, αφού προσφύγουν σ' αυτό τα ενδιαφερόμενα Σωματεία, τα οποία και υποχρεώνονται να συ| μορφωθούν προς την απόφαση του.

 

 Άρθρο 11ο

 

Τα Σωματεία που απαρτίζουν την Ομοσπονδία υποχρεώνονται ακόμα με την επιφύλαξη της σύμφωνα με τα παραπάνω αυτονομίας τους, να ακολουθούν τις αρχές που καθορίζουν τα όργανα της και την τακτική που διαγράφουν να εκτελούν τις αποφάσεις της, συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της με κάθε νόμιμο στη διάθεση το μέσο, να εκπληρώνουν όλες χωρίς εξαίρεση τις ηθικές και οικονομικές υποχρεώσεις το απέναντι της, να ενημερώνουν τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας για τις ενεργεί τους και για τη δράση τους γενικά, επιδιώκοντας τη συνεργασία και τη συμπαράστασή τους. Επίσης να παρέχουν στα όργανα της Ομοσπονδίας κάθε στοιχείο που τους ζητείται υποβάλλοντας το όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, εκθέσεις για τη δραστηριότητα τους.

 

 Άρθρο 12ο

 

Τα Σωματεία που αποτελούν την Ομοσπονδία έχουν το δικαίωμα να ενημερώνουν και να μετέχουν με τους εκλεγόμενους εκπροσώπους τους στα όργανα διοίκησης ι ελέγχου αυτής σύμφωνα μ' όσα ορίζονται στο παρόν καταστατικό. Να εισάγουν θέματα για συζήτηση στο Γενικό Συνέδριο, σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται παρακάτω να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης στο Γενικό Συνέδριο, να επικαλούνται τη σι. παράσταση και την ηθικοοικονομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας σαν Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης σε κάθε ενέργεια ή προσπάθεια τους.

 

 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Άρθρο 13ο

 

Όργανα της Ομοσπονδίας είναι τα παρακάτω:

1.Το Γενικό Συνέδριο των αντιπροσώπων των Σωματείων που συγκροτούν την Ομοσπονδία.
             2.Το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι 11μελές.
             3.Η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή.

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ


Άρθρο 14ο

 

1.Το Γενικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν αντιτίθεται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Ιδιαίτερα εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους της ΟΣΕΓΟ στη ΓΣΕΕ, ελέγχει τον απολογισμό και προϋπολογισμό της οικονομικής διαχείρισης κάθε χρήσης, αποφασίζει πάνω στη λογοδοσία της Διοίκησης, εποπτεύει, ελέγχει και παύει τα όργανα της για σπουδαίους λόγους και μάλιστα βαρειά παράβαση των καθηκόντων.

Επίσης αποφασίζει για το πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας, εγκρίνει τις προσφυγές και διαγραφές των μελών-σωματείων, εκδικάζει τις προσφυγές για διαγραφή μελών και αποφαίνεται πάνω σε προτάσεις τους και πάνω σε κάθε άλλο θέμα που εισάγεται σ' αυτό για συζήτηση.

2.Το Γενικό Συνέδριο συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων που ανήκουν στην Ομοσπονδία. Κάθε Σωματείο - μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στο Γενικό Συνέδριο και εφ' όσον δεν υπάρχει αντίθετη υποχρεωτική ρύθμιση, διαθέτει αριθμό αντιπροσώπων ανάλογο προς τον αριθμό των οικονομικά εντάξει μελών του, που ψήφισαν κατά την εκλογή των αντιπροσώπων για την ΟΣΕΓΟ κατά την παρακάτω τάξη, με τη διευκρίνιση ότι αυτή η αναλογία εκπροσώπησης καθορίζεται για όλα τα Σωματεία που ανήκουν στην ΟΣΕΓΟ και για ολόκληρο τον αριθμό των μελών που ψήφισαν, δηλαδή:

3. Από δεκατρία (13) ως είκοσι πέντε (25) μέλη που ψήφισαν, ένας αντιπρόσωπος. Αν ψήφισαν περισσότερα από 25 μέλη και μέχρι πενήντα (50), δύο αντιπρόσωποι, κ.λ.π.

Για κάθε 25άδα ή κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό αυτής, προστίθεται ένας αντιπρόσωπος.

Με την παραπάνω αναλογία το μέτρο καθορίζεται σε 25. Σε περίπτωση κλάσματος, εφόσον αυτό είναι κάτω του μισού του μέτρου δεν δημιουργεί δικαίωμα άλλου αντιπροσώπου, ενώ αν είναι μεγαλύτερο του μισού του μέτρου, δηλαδή 13 ψηφίσαντα μέλη, θα λογίζεται ότι συμπληρώνει τον αριθμό του μέτρου.

4.Στο Γενικό Συνέδριο μετέχουν όσα σωματεία ανήκουν στην ΟΣΕΓΟ και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτήν, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της.

5.Στο Γενικό Συνέδριο η ΟΣΕΓΟ αντιπροσωπεύεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής των αντιπροσώπων, στο χώρο του Συνεδρίου βαρύνουν τα Σωματεία που τους εξέλεξαν. Ενώ τα έξοδα παραμονής στο Συνέδριο βαρύνουν την Ομοσπονδία και καθορίζονται με ανάλογη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 Άρθρο 15ο

 

1. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών των σωματείων.

2. Ο πίνακας των αντιπροσώπων ανακοινώνεται με έγγραφο στην ΟΣΕΓΟ. Ταυτόχρονα αποστέλλεται αντίγραφο του μητρώου με τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος (άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. α του Ν. 1264/82).

 

Άρθρο 16ο

 

 

 

 

    Τα γενικά Συνέδρια των αντιπροσώπων των μελών διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα. Τα τακτικά συνεδριάζουν κάθε τρία χρόνια.Τα έκτακτα συνεδριάζουν και σε συντομότερα χρονικά διαστήματα, όταν έκτακτο ή ειδικό σοβαρό γεγονός υποχρεώνει την Ομοσπονδία γι’ αυτό .

    Το Τακτικό Γενικό Συνέδριο των αντιπροσώπων, καλείται με έγγραφη πρόσκληση της Διοίκησης της ΟΣΕΓΟ μετά από απόφαση της, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και ορίζει το χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση για το Γενικό Συνέδριο κοινοποιείται σ’ όλα τα σωματεία της ΟΣΕΓΟ δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης του.

      Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εισηγητές πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος εισηγείται για τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γενική κατάσταση της τάξης των εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Ο Ταμίας εισηγείται για τη διαχείριση του και τη γενική οικονομική κατάσταση της ΟΣΕΓΟ.

       Στην ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου τα σωματεία -  μέλη μπορούν να προτείνουν νέα θέματα μόνο κατά την ορισθείσα μέρα του Συνεδρίου και πριν από την ουσιαστική έναρξη των εργασιών του. Το Γενικό Συνέδριο αποφασίζει στην περίπτωση αυτή με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρισταμένων αντιπροσώπων για την εγγραφή στην ημερήσια  διάταξη του θέματος ή των θεμάτων που προτείνονται.

       Έκτακτα συνέδρια συγκαλούνται όσες φορές αποφασίζει γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕΓΟ ή ζητηθεί από το 10% τουλάχιστον των Σωματείων –μελών.

Η έκτακτη σύγκληση του Γενικού Συνεδρίου γίνεται σε επείγουσες περιπτώσεις και οι προηγούμενες προθεσμίες μπορεί να συντμηθούν μέχρι τις δέκα (10) μέρες. Στη σχετική απόφαση ή αίτηση, πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

 

 Άρθρο 17ο

 

1.Τα σωματεία μέλη υποχρεώνονται αμέσως μετά τις εκλογές να στείλουν στην Ομοσπονδία το πρακτικό αρχαιρεσιών και όλα τα απαραίτητα και νόμιμα παραστατικά.

Αντικαθίστανται από τους νόμιμους αναπληρωματικούς κατά σειρά εκλογής σύμφωνα με το πρακτικό ανακήρυξης της Εφορευτικής Επιτροπής οι αντιπρόσωποι α) που σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου τους έχασαν την ιδιότητα του μέλους του σωματείου που εκπροσωπούν, όπως αν έγιναν εργοδότες, άλλαξαν επάγγελμα ή συνταξιοδοτήθηκαν οριστικά, και β) που γραπτά υπόβαλαν την παραίτηση τους από το αξίωμα του αντιπροσώπου προς το αρμόδιο όργανο του σωματείου τους. Η παραίτηση είναι οριστική και αμετάκλητη.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο με την προκήρυξη του καθορίζει τις από το παρόν καταστατικό προβλεπόμενες υποχρεώσεις, που πρέπει να έχουν εκπληρώσει τα σωματεία και τα μέλη τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Γενικό Συνέδριο. Απαραίτητη προϋπόθεση του δικαιώματος συμμετοχής ενός μέλους στο Γενικό Συνέδριο είναι να έχει εκπληρώσει όλες τις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό οικονομικές υποχρεώσεις του.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι αντιπρόσωποι των Σωματείων-μελών και αποφαίνεται για την εγκυρότητα και νομιμότητα τους. Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, ο Γενικός Γραμματέας υποχρεώνεται να αναφέρει τους εγκριθέντες και αποκλεισθέντες αντιπροσώπους.

Το Γενικό Συνέδριο αποφαίνεται πριν από την ημερήσια διάταξη οριστικά γι' αυτούς έπειτα από πρόταση συνέδρου ή προσφυγή ενδιαφερόμενου εφόσον οι αποφάσεις του δεν αντιτίθενται στο παρόν καταστατικό και κάτω από την επιφύλαξη της παρακάτω διάταξης για τις αρχαιρεσίες.

4.Σε περίπτωση έκτακτου Συνεδρίου αρκούν τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των αντιπροσώπων που υποβλήθηκαν απ- αυτούς κατά την προηγούμενη τακτική ή έκτακτη σύγκληση του, εκτός αν έχουν εκλεγεί στο μεταξύ νέοι αντιπρόσωποι, οι οποίοι υποχρεώνονται να τα υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την προκήρυξη του.

5.Την έναρξη των εργασιών του Γενικού Συνεδρίου κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προεδρεύει στο Συνέδριο μέχρι να εκλεγεί προεδρείο. Στη συνέχεια εκλέγεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, το προεδρείο του Συνεδρίου που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα Επίσης εκλέγονται και 4 ψηφοσυλλέκτες.

6.Το Γενικό Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όσες φορές παρευρίσκονται σ" αυτό αντιπρόσωποι του 1 /2 των μελών - Σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον συγκεντρώνουν και το 50% των αντιπροσώπων. Αν δεν γίνεται απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, καλείται νέα συνεδρίαση με τα ίδια απολύτως θέματα την επόμενη μέρα και την αυτή ώρα Στη δεύτερη συνεδρίαση πρέπει να είναι παρόντες αντιπρόσωποι του 1 / 3 τουλάχιστον των μελών-σωματείων, εφόσον συγκεντρώνουν το 1 /3 των αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση καλείται τρίτη με τα ίδια θέματα την επόμενη μέρα και ώρα, κατά την οποία πρέπει να είναι παρόντες αντιπρόσωποι του 1 /4 των μελών-σωματείων, εφόσον συγκεντρώνουν το 1 /4 των αντιπροσώπων.

Αν και η τρίτη συνεδρίαση δεν βρεθεί σε απαρτία, τότε δεν μπορεί να κληθεί για τα ίδια θέματα άλλη, πριν περάσουν 6 μήνες, η οποία θεωρείται πρώτη όσον αφορά το θέμα της απαρτίας.

Την πρόσκληση για το δεύτερο και τρίτο Συνέδριο υποκαθιστά η αναβολή των εργασιών του Συνεδρίου για τις μέρες σύγκλησης των συνεδρίων αυτών για να γίνει η παραπάνω απαρτία. Για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των μελών-σωματείων.

7.Για απόφαση σε θέματα εμπιστοσύνης κατά μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η παρουσία του 50% συν 1 των μελών-σωματείων, εφόσον συγκεντρώνουν και το 50% συν 1 των συνέδρων και η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

8.Το Γενικό Συνέδριο αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε τριτοβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας.

Τέλος με μυστική ψηφοφορία αποφασίζει το Γενικό Συνέδριο επί των εφέσεων της παρ. 6 του άρθρου 8 του καταστατικού. Για κάθε άλλο θέμα οι αποφάσεις παίρνονται «δι" ανατάσεως της χειρός» ή με ονομαστική κλήση.

Αποκλείεται από τα Γενικά Συνέδρια κάθε μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές του και εφόσον δεν τακτοποιηθεί ταμειακά μέχρι την προηγούμενη μέρα του Γενικού Συνεδρίου.

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ


Άρθρο 18ο

 

1.Οι αρχαιρεσίες και οι κάθε φύσεως εκλογές διεξάγονται από τετραμελή επιτροπή (Εφορευτική Επιτροπή) η οποία εκλέγεται με ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής, από τους συμμετέχοντες στο Γενικό Συνέδριο αντιπροσώπους. Η εκλογή εφορευτικής επιτροπής γίνεται στην έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπρόσωποι σε ανώτερη οργάνωση.

2.Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας σε ανώτερη Ένωση, παρευρίσκεται ένας Πρωτοδίκης, που ορίζεται έπειτα από σχετική αίτηση της Διοίκησης από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών και προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.

3.Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας σε ανώτερη Ένωση, γίνονται τη τελευταία μέρα των εργασιών του Συνεδρίου και αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4.Μετά την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, υποβάλλονται σ' αυτή υποψηφιότητες, που πρέπει να αναγράφουν σαφώς αν συμμετέχουν και σε ποιο συνδυασμό. Μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν υποψηφιότητα σε χωριστό ψηφοδέλτιο καθένας.

Η Εφορευτική Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις της εκλογιμότητας, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων 24 τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών για τα αξιώματα για τα οποία υπέβαλαν αιτήσεις.

5.Η Εφορευτική Επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, μεριμνά για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει τις αρχαιρεσίες και τις εκλογές να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού «βάσει» του μητρώου μελών και επίσης αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται.

6.Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, των εκλογών και του αποτελέσματος αυτών η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν.

Το πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, παραδίδεται από τον πρόεδρο της στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού δίνεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση σε κάθε μέλος μέσα σε 3 μέρες από την υποβολή αίτησης γι' αυτό.

7.Η ψηφοφορία για εκλογή όλων των οργάνων της Ομοσπονδίας γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

8.Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

9.Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

10.Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.

11.Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1 /3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

12.Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μια έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

13.Ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμηση του βάζοντας ένα σταυρό στο πλάι του ή των υποψηφίων της εκλογής του και μέχρι του αριθμού των οργάνων που προβλέπει το παρόν καταστατικό.

Οι συνδυασμοί καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα κατά τις εκλογές να ορίζουν εκλογικούς αντιπροσώπους.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Άρθρο 19ο

 

1.Η ΟΣΕΓΟ διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από το Γενικό Συνέδριο ανά τριετία με το σύστημα της απλής αναλογικής, μεταξύ των αντιπροσώπων των σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της ΟΣΕΓΟ, είναι ταμειακά εντάξει κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών που προσέρχονται στο Γενικό Συνέδριο που έχει θέμα τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να συγγενεύουν μεταξύ τους μέχρι και του δεύτερου βαθμού συγγένειας.

2.Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο σύμβουλος που πλειοψήφησε συγκαλεί σε συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να συγκροτηθεί σε σώμα.

Αν μέσα στη προθεσμία των 10 ημερών τα μέλη δεν κληθούν σε συνεδρίαση από τον σύμβουλο που πλειοψήφησε, τότε οι εκλεγέντες συνέρχονται αυτοδίκαια την 11η μέρα για την πραγματοποίηση της συγκρότησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται πάνω από τα μισά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Με μυστική ψηφοφορία των παρόντων και κατά πλειοψηφία εκλέγονται οι Πρόεδρος, Α' Αντιπρόεδρος, Β' Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας (Ειδικός Γραμματέας) και Γραμματέας Οργανωτικού.

3.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αρχίζει από την επομένη της ανάδειξης αυτών και είναι τριετής, λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που πηγάζουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις του Γενικού Συνεδρίου, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που πάρθηκαν αποφάσεις σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρευρίσκονταν ή ενώ παρευρίσκονταν διαφώνησαν και η διαφωνία τους καταχωρήθηκε στα πρακτικά, που υπογράφονται πάντα από όλους τους συμβούλους που παρίστανται.

5.Μέλος της Διοίκησης της ΟΣΕΓΟ που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα
από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις, εκπίπτει του αξιώματος του και αντικαθίσταται από
το κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Πρόεδρος σύμφωνα με πρόσκληση που υπογράφει και ο Γενικός Γραμματέας, στην οποία αναγράφεται η ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων, καθώς και όσων τυχόν θέτουν με εγγραφή αίτηση τους τέσσερεις τουλάχιστον σύμβουλοι ή η εξελεγκτική επιτροπή για  θέματα που εμπίπτουν στη δική της αρμοδιότητα(άρθρο26).

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται πάνω από τα μισά μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Α' Αντιπρόεδρος ή ο Β' Αντιπρόεδρος.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Άρθρο 20ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ομοσπονδία σύμφωνα με τους νόμους και το παρόν καταστατικό. Είναι το εκτελεστικό όργανο της και στην αρμοδιότητα του υπάγονται όλα τα ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν τα μέλη των σωματείων-μελών και όσα αφορούν τον Οργανισμό της ΟΣΕΓΟ, με βάση το παρόν καταστατικό, κυρίως δε έχει τα παρακάτω καθήκοντα και δικαιώματα εκτός από εκείνα που ειδικότερα αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του νόμου:

1.Εκτελεί αποφάσεις του Γενικού Συνεδρίου των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της ΟΣΕΓΟ.

2.Συγκαλεί σε κοινές συνελεύσεις τα Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων-μελών, όλων ή μερικών από αυτά, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3.Συγκαλεί τα τακτικά και έκτακτα Γενικά Συνέδρια και καθορίζει τα θέματα των ημερησίων διατάξεων αυτών.

4.Προετοιμάζει τις εισηγήσεις σ' όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Γενικού Συνεδρίου.

5.Υποβάλλει συνοπτική έκθεση των ενεργειών του σε κάθε Γενικό Συνέδριο των αντιπροσώπων και των μελών του και λογοδοτεί για όλες τις πράξεις και ενέργειες του.

6.Εκτελεί τις αποφάσεις των Συνεδρίων της ΟΣΕΓΟ και εφαρμόζει το παρόν καταστατικό για την ολοκλήρωση του οργανισμού της ΟΣΕΓΟ και την εκπλήρωση των σκοπών της.

7.Ενεργεί μέσα στα πλαίσια του νόμου και του καταστατικού για τη λύση των διαφόρων ζητημάτων των Σωματείων - μελών της και τη διεκδίκηση, προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων αυτών.

8.Παρέχει βοήθειες νομικής και ηθικής φύσεως στα σωματεία - μέλη της.

9.Μεριμνά για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ των μελών της ΟΣΕΓΟ και γενικά μεριμνά για την εξυπηρέτηση των μελών της με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο.

10.Παρακολουθεί τη δράση των σωματείων-μελών της ΟΣΕΓΟ και ορίζει από τα μέλη της τους εκπροσώπους που θα λάβουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της, εφόσον κληθεί από αυτά.

11.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία του 1 /2 συν 1 των παρόντων μελών, κηρύσσεται και πραγματοποιείται απεργία.

Κατά τον ίδιο τρόπο κηρύσσεται και πραγματοποιείται απεργία έπειτα από απόφαση του Γενικού Συνεδρίου.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ


Άρθρο 21ο

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με το Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής αρχής και σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος εκτός των άλλων έχει και τα παρακάτω καθήκοντα: Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με το Γενικό Γραμματέα, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά συνεδριάσεων των Γενικών Συνεδρίων και των Διοικητικών Συμβουλίων, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τη Διοίκηση και τη λειτουργία της ΟΣΕΓΟ, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και φροντίζει για την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των Συνεδρίων, των Διοικητικών Συμβουλίων, του νόμου και του καταστατικού.

Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντα του γενικά και τα δικαιώματα του από τους Αντιπροέδρους κατά την αντίστοιχη τάξη.

Σε περίπτωση που είναι κενή η θέση του Προέδρου, συνέρχεται έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο που το καλεί ο Α' Αντιπρόεδρος μέσα σε είκοσι (20) μέρες και προβαίνει μεταξύ των μελών του σε εκλογή νέου Προέδρου, του οποίου η θητεία λήγει με τη λήξη του χρόνου της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ


Άρθρο 22ο

 

Ο Γενικός Γραμματέας, πέρα από τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται σε άλλα άρθρα διευθύνει τα γραφεία της ΟΣΕΓΟ, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνεδρίων της ΟΣΕΓΟ, επιμελείται τη σύνταξη των πρακτικών αυτών, συντάσσει τη σχετική αλληλογραφία, τηρεί τη σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνεδρίων.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ


Άρθρο 23Ο

Ο Ταμίας:

α) Ενεργεί με προσωπική του ευθύνη όλες τις εισπράξεις και πληρωμές.

β) Εκδίδει τα σχετικά γραμμάτια είσπραξης, τα οποία έχουν την σφραγίδα της Ομοσπονδίας και τα οποία είναι αριθμημένα με συνεχή αύξοντα αριθμό, τα οποία υπογράφει σε κάθε σελίδα με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα όπως κάθε φορά ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Ενεργεί τις πληρωμές με βάση εντάλματα που έχουν υπογράψει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας και έχουν κανονικά εξοφληθεί.

Καμιά πληρωμή δεν γίνεται αν δεν υπάρχει γι' αυτή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Φυλάει την περιουσία της ΟΣΕΓΟ και δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του περισσότερα από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€). Αν υπάρχει υπόλοιπο ποσό κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς ή Εθνική Τράπεζα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλαμβάνει από την Τράπεζα ή τα Ταχυδρομεία χρήματα ή χρεόγραφα της ΟΣΕΓΟ μετά από έγγραφη εντολή που έχει υπογράψει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

ε) Κάθε εξάμηνο και έκτακτα όταν κληθεί γι' αυτό υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισης του.

Επίσης υποχρεώνεται να έχει στη διάθεση του Πρόεδρου, του Γενικού Γραμματέα και της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε ταμειακό στοιχείο που θα ζητηθεί απ' αυτούς οποτεδήποτε.

στ) Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων όπως και για κάθε ανωμαλία στη διαχείριση του.

ζ) Είναι υποχρεωμένος να τηρεί εκτός από τα βιβλία της διαχείρισης του και τα βιβλία εισπράξεων και πληρωμών, όπως και τα βιβλία περιουσίας της ΟΣΕΓΟ (κινητής και ακίνητης).

η) Υποβάλλει υποχρεωτικά μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕΓΟ στο Γενικό και Τακτικό Συνέδριο των μελών, τον απολογισμό του λήξαντος χρόνου και τον προϋπολογισμό του επόμενου ή των επόμενων δύο (2) χρόνων, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για να εγκριθούν.

θ) Ο Ταμίας όταν κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται από αυτό. Ο Ταμίας ευθύνεται για την καθυστερημένη είσπραξη οφειλών προς την ΟΣΕΓΟ και για κάθε εκπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει βοηθό του Ταμία που εκτελεί διαχειριστικές και λογιστικές εργασίες και γενικά εργάζεται και ενεργεί με ευθύνη του Ταμία. Ο βοηθός του Ταμία μπορεί να αναπληρώνει τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε επείγουσες περιπτώσεις μετά από σύμφωνη εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 24ο

 

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας (Ειδικός Γραμματέας) αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα σ' όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο Γραμματέας Οργανωτικού, υπεύθυνος για την επιμόρφωση, τη μαζικοποίηση και τα πολιτιστικά γενικά θέματα, συντονίζει τη λειτουργία των αντίστοιχων επιτροπών δουλειάς, συνεδριάζει μαζί τους και έχει τη γενική επιμέλεια της οργάνωσης και πραγματοποίησης - σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή - των πολιτιστικών εκδηλώσεων και κάθε θέματος που ανάγεται στις αρμοδιότητες που έχει.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ


Άρθρο 25ο

 

Με εισήγηση του Πρόεδρου και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγούνται αποζημιώσεις ή ημεραργίες στον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος της δαπάνης αυτής καθορίζεται στον προϋπολογισμό που εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Συνεδρίου των αντιπροσώπων των μελών.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Άρθρο 26ο

 

1.Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται με το σύστημα της απλής αναλογικής από το Γενικό Συνέδριο μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το καταστατικό για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της λήγει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής με τον τρόπο που σύμφωνα με το καταστατικό αντικαθίστανται τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Προϊστάμενο, τον Αναπληρωτή του και το Γραμματέα. Ο Προϊστάμενος και σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής του, διευθύνει τις εργασίες και συνεδριάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο δε Γραμματέας κρατάει ιδιαίτερο πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι πράξεις και οι αποφάσεις τους.

3.Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει κάθε φορά που θα κληθεί από τον Προϊστάμενο ή θα ζητήσουν αυτό δύο (2) από τα μέλη της.

4.Η Εξελεγκτική Επιτροπή διενεργεί κάθε εξάμηνο και έκτακτα όταν αυτό κριθεί σκόπιμο, τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας που αναφέρεται σ' όλα τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν και τις πηγές τους, καθώς και στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν.

Επίσης παρακολουθεί με τον Προϊστάμενο της ή τον Αναπληρωτή του όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο τίθενται στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής οποτεδήποτε ζητηθούν τα βιβλία της διαχείρισης του και τα δικαιολογητικά γενικά. Στη προκειμένη περίπτωση ελέγχεται η νομιμότητα και όχι η σκοπιμότητα.

Κάθε οικονομικό έτος στο τέλος του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται απ' όλα τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για να προβεί στις σχετικές ενέργειες.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή με τον Προϊστάμενο της ή με οποιοδήποτε μέλος της μπορεί να αναπτύξει στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκθεση.

5.Σε περίπτωση που θα διαπιστωθούν διαχειριστικές ανωμαλίες ή σοβαρές παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού, η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο την ποινική δίωξη και την άμεση αντικατάσταση του υπεύθυνου όπως και την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που τυχόν θα γίνει στην Ομοσπονδία.

Την έκθεση που συντάσσει η Εξελεγκτική Επιτροπή μετά τον έλεγχο τη θέτει υπόψη του Γενικού Συνεδρίου στο οποίο και λογοδοτεί, για να την εγκρίνει τελικώς.

6.Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

 

ΠΟΡΟΙ


Άρθρο 27ο

 

 

 

     Πόροι της ΟΣΕΓΟ είναι:

Α) Τα δικαιώματα εγγραφής κάθε μέλους το οποίο καταβάλλεται με την εγγραφή του και ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ.

Β) Η μηνιαία συνδρομή των σωματείων – μελών που ορίζεται σε δυο(2) ευρώκατά φυσικό μέλος. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.Η συνδρομή των δύο (2) ευρώ κατά φυσικό μέλος θα ισχύσει από 1-1-2015

Γ) Η οικονομική παροχή ή ενίσχυση της ΟΣΕΓΟ από τον ΟΑΕΔ.

Δ) Τα έσοδα από την περιουσία της ΟΣΕΓΟ ( τόκοι, πρόσοδοι )

Ε) Τυχόν δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε άλλο έσοδο νόμιμα προερχόμενο στο ταμείο της ΟΣΕΓΟ.

Τα σωματεία-μέλη υποχρεώνονται να καταβάλουν τις συνδρομές τους προς την ΟΣΕΓΟ το αργότερο κάθε τρεις (3) μήνες. Οι πόροι και οι πρόσοδοι της ΟΣΕΓΟ διατίθενται για τις ανάγκες της και για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών και επιδιώξεων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιομπορεί να επιβάλλει έκτακτη εισφορά στα σωματεία προκειμένου να αντιμετωπίσει ειδικές ή επείγουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ


Άρθρο 28ο

 

1.Τα έσοδα και έξοδα της ΟΣΕΓΟ ορίζονται κάθε χρόνο με τον προϋπολογισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στην έγκριση του Γενικού Συνεδρίου.

2.Το λογιστικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό.

3.Κάθε διάθεση πόρων και προσόδων της ΟΣΕΓΟ για την επιδίωξη των σκοπών της αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελείται από τον Ταμία της ΟΣΕΓΟ.

Όταν πρόκειται για παροδικές παροχές ή άλλες τακτικές δαπάνες (ενοίκια γραφείων, ημεραργίες ή αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου, μισθοί προσωπικού κ.λ.π.) μπορεί να υπάρχει γι' αυτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕΓΟ, που θα ανανεώνεται κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕΓΟ λαμβάνει γι' αυτές νεώτερη απόφαση.      

 

ΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ


Άρθρο 29ο

 

Για την αγορά ακινήτων απαιτείται απόφαση του Γενικού Συνεδρίου που να την εγκρίνει.

Το ίδιο ισχύει και για την αγορά κινητών σημαντικής αξίας. Η εκμετάλλευση της περιουσίας της Ομοσπονδίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμιξη σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Πάντως απαγορεύεται να παίρνει προμήθεια κατά τη διάρκεια των πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας της.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 30ο

 

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση του Γενικού Συνεδρίου και με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος.

Με ειδικό κανονισμό που εγκρίνεται από το Γενικό Συνέδριο μπορούν να ρυθμιστούν στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία της ΟΣΕΓΟ.

 

 

 

 

Άρθρο 31ο

 

Σε περίπτωση που θα διαλυθεί η ΟΣΕΓΟ το Γενικό Συνέδριο αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας της και μπορεί να τη διαθέσει σ' άλλο σωματείο του ίδιου ή συναφούς σκοπού ή σε Ένωση Σωματείων στην οποία μετείχε ή είχε δικαίωμα να μετέχει η ΟΣΕΓΟ.

 

 Άρθρο 32ο

 

Η ΟΣΕΓΟ έχει στρογγυλή σφραγίδα που φέρει κυκλικά της λέξεις «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» που πλαισιώνονται από δύο στάχυα, στο μέσο δε θα γράφεται ΟΣΕΓΟ και το έτος ίδρυσης της.

 

 Άρθρο 33ο

 

Η γιορτή της ΟΣΕΓΟ και όλων των σωματείων της δύναμης της, είναι η 1η Μάη που έχει καθιερωθεί σαν παγκόσμια απεργία της Εργατικής Τάξης.

 

 Άρθρο 34ο

 

Κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα επαγγελματικά σωματεία.         

 

 Άρθρο 35ο

 

Το παρόν καταστατικό περιέχει όλες τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκε να γίνουν στο κείμενο του προηγούμενου καταστατικού της Ομοσπονδίας και αποτελείται από 35 συνολικά άρθρα, εγκρίθηκε από το Γενικό Συνέδριο των μελών της ΟΣΕΓΟ, θα ισχύει δε από την έγκριση του από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώρηση του στο ειδικό βιβλίο Σωματείων.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Μέχρι το επόμενο εκλογικό συνέδριο όλα τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας προκειμένου να πάρουν μέρος στις αρχαιρεσίες θα πρέπει να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους με το νέο μέτρο που καθορίστηκε στο άρθρο 14 παράγραφος 3.           

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφον εκ του πρωτοτύπου τροποποιημένου καταστατικού σωματείου, εγκριθέντος δια της αριθμ. 299/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υπό την πρόσθεν επωνυμίαν, αναγνωρισθέντος δια της υπ' αριθ. 2674/50 αποφάσεως του αυτού Δικαστηρίου και καταχωρηθέντος εις την οικείαν στήλην του βιβλίου ανεγνωρισμένων σωματείων υπ' αύξ. αριθ. 74 ειδ. 619/24-7-89.